Pozostałe usługi

Sprawozdania skonsolidowane:

Sporządzamy Skonsolidowane Sprawozdania Finansowe Grup Kapitałowych

Jednostka dominująca, mająca siedzibę lub miejsce sprawowania zarządu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, sporządza roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej.

Sprawozdanie obejmuje dane jednostki dominującej i jednostek od niej zależnych wszystkich szczebli, zestawione w taki sposób, jakby grupa kapitałowa stanowiła jedną jednostkę.

Struktura skonsolidowanego sprawozdania finansowego

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe składa się z:

  • skonsolidowanego bilansu,
  • skonsolidowanego rachunku zysków i strat,
  • skonsolidowanego rachunku przepływów pieniężnych,
  • zestawienia zmian w skonsolidowanym kapitale własnym,
  • informacji dodatkowej, obejmującej wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia.

Sporządzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego jest procesem trudniejszym i o wiele bardziej pracochłonnym niż przygotowanie sprawozdania jednostkowego.

Opłaty środowiskowe

Opłaty za korzystanie ze środowiska dotyczą niemal każdego przedsiębiorcy. Obowiązek naliczania wysokości opłat środowiskowych i ich uiszczania powstaje, gdy firma w jakikolwiek sposób emituje gazy lub pyły do powietrza czy wprowadza do ziemi np. ścieki.

Informacja o polityce przetwarzania danych osobowych

W celu dostarczania naszych usług wykorzystujemy pliki cookies. Aby dowiedzieć się więcej o plikach cookies, opcjach wypisu oraz Twoich preferencjach kliknij tutaj. Korzystanie z naszego serwisu internetowego traktowane jest jako zgoda na politykę przetwarzania danych osobowych.